Ugrás a tartalomra

Pályázati Felhívás - Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati Felhívás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 32/2012. (XI. 26.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló rendelet alapján pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú költségelvű bérlakások bérleti jogának elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

1) A pályázat kiírásának időpontja:       2020. június 15. napja          08:00 óra

2) A pályázat benyújtásának határideje:         2020. augusztus 03. napja 14:00 óra

3) A pályázat benyújtásának helye: Budapest XVI. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján

4)   Pályázatot benyújtani a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott formanyomtatványon lehet, lezárt borítékban. A pályázati anyag az Ügyfélszolgálati Irodán térítésmentesen szerezhető be. Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül egy formanyomtatványon egy lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot, azonban egyszerre több lakásra is lehet pályázni, melyek közül egynek az elnyerésére van lehetőség. A pályázatokat lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani, a csatolandó iratokkal együtt.

5)   A pályázati formanyomtatványt lezárt, megcímzetlen, feladót és más a pályázóra utaló jelet nem tartalmazó borítékban kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadni. A borítékot
az átvevőnek sorszámmal kell ellátni, a sorszámot elismervényen kell az átadóval közölni.
Az átvételi elismervényre az átvétel dátumát, sorszámát, az átvevő nevét, a Polgármesteri Hivatal bélyegzőlenyomatát kell feljegyezni, azon más jelzés nem alkalmazható. A kiadott sorszámokat nyilvántartásba kell venni.

6)   A nyertes pályázóval a bérleti szerződést a pályázati eredmény írásos közlésétől számított
30 napon belül az Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) köti meg. Ha a nyertes pályázó a szerződést önhibájából nem köti meg, akkor a szerződést a soron következő helyezettel kell megkötni.

7)   A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 2 év.

8)   A bérlő a bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló kérelmet adhat be a 2 év határozott idő lejártával. A bérleti jogviszony legfeljebb 3 alkalommal további 2 évre meghosszabbítható. Ha ezzel nem él, a lakást tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a bérleti szerződés lejártát követő tizenöt napon belül köteles az Önkormányzat birtokába visszaadni.

9)   A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.

 10)   Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

11)   Érvényesen azok nyújthatnak be pályázatot költségelven történő bérbeadásra, akik
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 32/2012. (XI. 26.) rendeletében meghatározott együttes feltételeknek megfelelnek:

 1. a csatolt jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján e rendelet 12. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint nem minősül szociálisan rászoruló személynek˟
 2. továbbá Budapest Főváros XVI. kerület(i) közigazgatási területén legalább
  2 éve lakóhellyel vagy legalább 3 éve tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy
 3. Önkormányzat által működtetett valamely intézményénél eltöltött legalább 2 éves közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, vagy az
  Észak-Pesti Tankerület vagy annak jogelődje által fenntartott vagy működtetett,
  a XVI. kerület közigazgatási területén található oktatási intézményben legalább
  2 éves közalkalmazotti jogviszonnyal
  rendelkezik, vagy
  a XVI. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos személyi állományába tartozó, a kerületben ténylegesen legalább 6 hónapja szolgálatot teljesítő dolgozó, és
 4. a csatolt jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján társadalmilag rászorult személynek minősül**, és
 5. vállalja, hogy a mindenkori bérleti díj összegére a szerződés teljes időtartama alatt számlavezető bankjánál az Önkormányzat javára azonnali beszedési megbízást ad.
 6. önkormányzati lakásban már bérleti joggal rendelkező személy pályázat útján akkor jelölhető ki bérlőnek, ha korábbi önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés nélkül lemond;
 7. házastársak pályázatukat csak együttesen nyújthatják be, kivéve, ha a házasság felbontása iránti kérelmüket az eljáró bíróság bizonyíthatóan érkeztette.

         Amennyiben egy pályázó vonatkozásában a 2) és 3) pontban részletezett feltétel is fennáll, úgy a lakás odaítélésének jogcíme minden esetben a 2) pontban foglalt feltétel fennállása.

˟Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 1. egy főre jutó havi nettó jövedelme – e rendeletben meghatározott jövedelemszámítási időszak alapján – nem haladja meg,

aa)    egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át, 71.250 Ft/fő

ab)    többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, 57.000 Ft/fő

ac)    egyszemélyes háztartás esetén, ha a bérlő nyugdíjas, illetve többszemélyes háztartás esetén, ha az együttlakók mindegyike nyugdíjas, akkor a nyugdíjminimum 350 %-át 99.750 Ft/fő

b)      az együttköltözők együttes vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét 1.995.000 Ft

˟˟Társadalmi rászorultság: a pályázat benyújtásának időpontjában a kérelmező legalább egy év folyamatos munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik, azonban az együttköltözők együttes jövedelme és vagyona nem teszi lehetővé lakás piaci alapon történő bérbevételét.

12) A pályázat elbírálása során előnyben részesülhet, aki:

-    hosszabb ideje rendelkezik folyamatos Budapest XVI. kerületében lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, vagy

-    hosszabb ideje rendelkezik folyamatos, az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervnél eltöltött közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonnyal, vagy

-    hosszabb ideje rendelkezik folyamatos, az Észak-Pesti Tankerület vagy jogelődje által fenntartott vagy működtetett a XVI. kerület közigazgatási területén található oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonnyal, vagy

-    az Önkormányzattól bérelt lakása bérleti jogviszonyát a bérbeadóval való közös megegyezéssel – a költségelvű lakbérfizetés előírása mellett bérbe adott lakásra kötött bérleti szerződés létrejöttével egyidejűleg – megszünteti.

13)  A pályázaton nem vehet részt, aki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében önkényes lakásfoglaló, vagy a korábbi rendelkezések alapján rosszhiszemű, jogcímnélküli lakáshasználó volt, vagy

-    aki Önkormányzati bérleménye után bérleti, vagy használati díjjal, külön szolgáltatási díjjal tartozik, illetve akinek bármilyen jogcímen helyi adó tartozása van;

-    aki a bérbeadás iránti kérelem, vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 5 éven belül az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében megszüntette, vagy magánforgalomban elcserélte;

 • aki a bérbeadás iránti kérelem, vagy a pályázat benyújtására megállapított határidőt megelőző 10 éven belül az ugyanezen az időtartamon belül az Önkormányzattól vásárolt korábbi bérlakását értékesítette; 
 • aki a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek vagy a szociális bérlet létesítését kizáró feltételek vizsgálatához, illetve a bérbeadás iránti kérelmében vagy pályázatában valótlan adatokat közölt. 

14)  Érvénytelen a pályázat, ha:

      -    határidőn túl nyújtották be;

-    nem felel meg a pályázati kiírásnak, illetve nem az előírt formanyomtatványon nyújtják be;

-    a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan nyilatkozott;

-    a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az Önkormányzatot;

-    a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra;

-    a pályázó nem igazolja a költségelvű bérletre való jogosultságát;

-    32/2012. (XI. 26.) számú rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

 

15)  A pályázathoz az alábbi iratokat kell csatolni:

 • személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló kártya másolatát;
 • Az a pályázó, aki legalább 2 éve lakóhellyel, illetve legalább 3 éve tartózkodási hellyel rendelkezik, de ezen időszak alatt a Budapest Főváros XVI. kerületének közigazgatási területén belül lakó-, illetve tartózkodási helyét megváltoztatta, köteles ezt bizonyítani és okirattal igazolni. A szükséges igazolás a kormányhivatalokban („Kormányablak”) igényelhető. Ennek hiányába pályázata érvénytelen.

-    a pályázó és házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a jövedelméről 1 évre visszamenőleg – a jövedelem típusának
megfelelő – igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges;

-    egy évnél rövidebb munkaviszony esetén az előző munkáltató által kiállított kilépő papír csatolása is szükséges;

-    egyéni vállalkozás esetén a nettó, a vállalkozó részére kifizetett jövedelmet a cég könyvelője igazolja, és a vállalkozó az előző évi adóbevallását ennek ellenőrzésére csatolja;

-    GYES, GYED, nyugdíj összegének igazolását, a rendszeres önkormányzati támogatás, árvaellátás, szociális ellátás, ápolási, valamint a munkanélküli járadék, ill. álláskeresési járadékról szóló igazolásokat;

-    támogatások, nyugdíj és egyéb nyugdíjrendszerű ellátások igazolására az elmúlt egy év megállapító határozatai alapján van csak mód, folyószámla kimutatás nem elegendő;

-    gyermektartás igazolása bírósági ítélet, vagy a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett fél két tanúval ellátott nyilatkozata szükséges;

-    a kizárólag bruttó összegekről kiállított jövedelemigazolásokat nem áll módunkban elfogadni,
a pályázat érvénytelenségét vonja maga után;

-    a pályázatot írásban – e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon – a pályázati kiírásban megjelölt helyen és időben, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázathoz egyidejűleg csatolni kell a mellékletben felsorolt igazolásokat. A pályázatokat lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani;

-    állami gondoskodásban nevelkedett személy esetén a Gyámhivataltól az erről szóló igazolást,

-    szociális intézmény lakója esetén az erről szóló igazolást;

-    önkormányzati bérlő esetében: bérleti jogviszonyát igazoló Bérleti szerződésének másolatát,

-    az eltartott gyerekek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, bírósági jogerős ítéletet, gyámhatósági határozatot, valamint orvosi igazolást a jelenlegi terhességről, illetve 14 éven felüli gyermekek esetében iskolalátogatási igazolás is szükséges,

-    a pályázati adatlap 10. pontjában meghatározott rokonsági kapcsolatot igazoló okiratok másolatait;

-    pályázati adatlap + nyilatkozatok + mellékletei;

-    amennyiben a pályázó családi állapota házas, viszont a házastársával már nem élnek egy házastársi vagyonközösségben, a házasság felbontását tartalmazó jogerős bírósági végzést, vagy a házasság felbontása iránti kérelmük beadásának az eljáró bíróság érkeztetésének igazolása

16)  A 1993. évi LXXVIII. törvény 13. §-a és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 32/2012. (XI. 26.) rendelet 28. § (1) pontja alapján bérbeadói kötelezettség, hogy a pályázatban kiírt lakásokat rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta kifestett állapotban kell átadni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről a 32/2012. (XI. 26.) rendelet 40. § értelmében kauciót kell szolgáltatni.
A kaució a lakbértartozás és a közüzemi díj tartozás csökkentésére, illetve a bérleti jogviszony megszűnésekor a lakás rendeltetésszerű használatra történő alkalmassá tételére használható fel, amennyiben kötelezettségeit a bérlő nem teljesíti, vagy azt a bérbeadó nem fogadja el.

A kaució felhasználása esetén az Önkormányzat a bérlő felé elszámolásra köteles.

A kaució mértéke: 3.300 Ft/m2.

17) Lakás megtekintési időpontok:

 

Lakás megtekintési időpontok

 

 

2020.07.01

 

2020.07.13

 

2020.07.27.

Enikő u. 7. fszt. 2.

09.00 – 09.30

09.00 – 09.30

09.00 – 09.30

Kolozs köz 7. 4. em. 10.

09.45 – 10.15

09.45 – 10.15

09.45 – 10.15

Vívó u. 3/B fszt. 4/A.

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

Előzetes bejelentkezés nem szükséges.

II. Az elbírálás rendje.

1)   A benyújtott pályázatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el, a pályázat lezárását követő 60 napon belül dönt.

2)   Minden pályázó írásban értesítést kap a döntést követő 60 napon belül.

Budapest, 2020. június 09.

 

 

 

                                                                         

                                                                                                         Ács Anikó

                                                                                                      alpolgármester

Hír kategória
Közzétéve
2020. 06. 15. - 14:36
Utoljára szerkesztve
2020. 06. 15. - 15:15