Budapest XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Intézmény típusa: 
Intézmény fenntartója: 

Cím: 1161 Budapest, Hősök tere 1.
OM 035 092

Tel/Fax: 405-8877
E-mail: hosok16 [at] kolcsey [dot] suli [dot] hu
Honlap: www.kolcsey.suli.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dobre Lajos intézményvezető
Dobre Lajos intézményvezető

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek megszerzéséhez. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartásának kialakítását. Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása: a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb tanulmányi szintre jussanak el, az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Minden tantárgy és műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Segítjük tanulóink további iskola és pályaválasztását. Biztosítjuk a logopédiai fejlesztés lehetőségét, fejlesztő pedagógus, pszichológus közreműködését. Képzési programok: Induló két első osztályunk tanulói választhatnak, hogy csoportbontásban ének, természettudományi (környezetismeret), vagy német tantárgyat szeretne magasabb óraszámban tanulni. A matematika, angol és német tantárgyat 3-8. évfolyamon csoportbontásban, a tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk. Első osztálytól választható a német nyelv, melyet heti két órában, játékos formában, az ének-zenét emelt szinten, a matematikát minden tanulónak emelt óraszámban tanítjuk. Fontos feladatunk a tehetségek felismerése, a velük való differenciált foglalkozás. Ötödik osztálytól emelt óraszámban tanítjuk a matematikát és a választott tantárgyat: idegen nyelvet, ének-zenét, természettudományokat.
Napközi, tanulószoba: A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztálytól (igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el, tanulja meg a házi feladatot. Tanulás után érdekes, színvonalas, programokat szervezünk a közösségeknek.
Sportolási lehetőségek: A Diáksport Egyesületben és tömegsport foglalkozásokon tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak, mazso­rettez­hetnek, télen korcsolyázhatnak az iskola jégpályáján tanulóink.
Szakkörök: énekkar, citera, furulya, szorobán, matematika, kézműves, kerámia, színjátszó, néptánc, rajz, Fülemüle környezetvédelem, számítástechnika, matematika és magyar előkészítő foglalkozások, 6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programok.
Hagyományok: Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya. Karácsonykor és anyák napján hangversenyt adunk jelenlegi és régi diákjaink közreműködésével. A Himnusz születése napján megrendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat.  Farsangi rendezvényünk, gyermeknapi programunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is. Több napos erdei iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják diákok. Zeneiskolai hangszeres zeneoktatás, szolfézs is van iskolánkban.
Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket. Bővebb információ a honlapunkon!
Nyílt napok, játékos foglakozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
Iskolakóstolgató: 2014. március 4., 11., 18.  9-12 óráig a leendő elsős tanulóknak.
Bemutató órák: 2014. március 25. 8 óra, Szülői tájékoztató: 2014. március 25. 11 óra.